Uzyskanie pozwolenia na budowę i problemy jakie mogą wtedy spotkać inwestora

Przekształcenia działki i rodzaje działek
Przekształcenia działki i rodzaje działek
15 kwietnia 2020
Atesty materiałów, czyli wyższa jakość i spokój na lata
Atesty materiałów, czyli wyższa jakość i spokój na lata
29 kwietnia 2020

Uzyskanie pozwolenia na budowę i problemy jakie mogą wtedy spotkać inwestora

Uzyskanie pozwolenia na budowę i problemy jakie mogą wtedy spotkać inwestora

Planujesz budowę, na przykład budynku przemysłowego, biurowego albo wielorodzinnego? W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Czym jest ten dokument? Jak można go otrzymać? Jakie problemy mogą pojawić się w związku z jego uzyskaniem?

Chociaż obecnie otrzymanie pozwolenia na budowę nie zawsze jest konieczne, na przykład w przypadku domów jednorodzinnych, do których stosuje się zgłoszenie, to jednak w przypadku wielu innych inwestycji pozwolenie musi zostać wydane.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest skomplikowaną sprawą formalną, dlatego też często nastręcza ona inwestorom wiele problemów. O czym warto wtedy pamiętać?

Czym jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwoleniem na budowę określa się decyzję administracyjną, która pozwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo też wykonywanie innych robót budowlanych innych niż budowa obiektu.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest zatem podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek prac, poza wyłączeniami, gdy dokument ten nie jest potrzebny.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym przez określone organy administracji publicznej.

Dokument wydawany jest przez:

 • starostę
 • wojewodę
 • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warto przy tym wskazać, że organ wydający pozwolenie na budowę zależny jest od rodzaju planowanej inwestycji.

Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby otrzymać pozwolenie na budowę?

Aby otrzymać pozwolenie na budowę od odpowiedniego organu administracyjnego, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Dodatkowo, należy dołączyć także do niego określone załączniki. Wykaz załączników zależny jest również od rodzaju realizowanej inwestycji budowanej.

Wśród dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę znajdują się:

 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa przeznaczona do celów projektowych
 • ekspertyza geologiczna
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego – powinien on uwzględniać lokalne wymagania terenowe i inne warunki, na przykład odległość obiektu od granicy działki, okien sąsiednich budynków, do projektu należy także dołączyć inne wymaganie opinie, pozwolenia oraz uzgodnienia wymagane przepisami szczegółowymi
 • promesy przyłączenia mediów – wody, kanalizacji, prądu

Dodatkowo, w zależności od realizowanej inwestycji budowlanej, inwestor będzie musiał zgromadzić także inną dokumentację.

Inne przykładowe dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę:

 • decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 • informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku
 • pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, lokalizację kabli lub rurociągów, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich
 • umowa urbanistyczna

Dokładne informacje dotyczące niezbędnych dokumentów do realizacji konkretnych inwestycji można uzyskać w urzędach. Formalnościami w imieniu klienta może zająć się też generalny wykonawca.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę?

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, konieczne może być wniesienie odpowiedniej opłaty administracyjnej. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju inwestycji.

Przykładowo, dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna to opłata 1 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej – maksymalnie 539 zł.

W przypadku budynków mieszkalnych, pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez ruch zakładu górniczego lub klęski żywiołowe, budynków na cele naukowe, socjalne i kulturalne opłata nie jest pobierana.

Jeśli sprawy z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma załatwiać pełnomocnik, do opłat należy doliczyć 17 zł.

Jak długo czeka się na uzyskanie pozwolenia na budowę?

Generalnie, sprawa nie powinna być załatwiona dłużej niż w przeciągu 65 dni od momentu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy urząd nie wykona formalności w tym terminie, wówczas jest zobowiązany do wypłaty 500 złotych za każdy dzień zwłoki wojewodzie nadzorującemu urząd.

W przypadku, gdy dołączona dokumentacja nie będzie kompletna albo będzie zawierała błędy, urząd powiadomi o tym wnioskodawcę.

Po otrzymaniu decyzji rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w przeciągu 3 lat. Przy rozpoczęciu prac konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia budowy do nadzoru budowlanego.

Jeżeli decyzja jest odmowna, wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji.

Podsumowanie

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, inwestor musi spełnić szereg wymagań. Musi zebrać również odpowiednią dokumentację. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji można rozpocząć prowadzenie prac budowlanych.