Dokumentacja fotograficzna i dziennik budowy – co to?

Instalacja elektryczna na wyrost – czyli ważne, żeby przewidzieć
Instalacja elektryczna na wyrost – czyli ważne, żeby przewidzieć
22 marca 2020
Budowa magazynu, hali produkcyjnej – komu zlecić
Budowa magazynu, hali produkcyjnej – komu zlecić?
1 kwietnia 2020

Dokumentacja fotograficzna i dziennik budowy – co to?

Dokumentacja fotograficzna i dziennik budowy – co to

Postępy związane z realizacją inwestycji budowlanej warto dokumentować. Co więcej, jest to wręcz obowiązkowe dla prawidłowego zakończenia procesu budowlanego. Do tego celu służą dziennik budowy oraz towarzysząca mu dokumentacja fotograficzna. Co warto o nich wiedzieć?

Każda inwestycja budowlana przebiega według odpowiednich etapów, które prowadzą do celu – odbioru budynku oraz przekazania go do użytkowania.

Na początku są to czynności związane z wyborem właściwej technologii budowlanej, działki, na której ma być prowadzona inwestycja, przygotowaniem projektu budowlanego. Dopiero potem, także po uzyskaniu stosownych pozwoleń albo zgłoszeniu budowy, można przystąpić do fizycznych prac dotyczących danego budynku.

Z postępem prac budowlanych związana jest ich dokumentacja – w formie tekstowej oraz fotograficznej. W jakim celu jest ona prowadzona? Jak wykonuje się taką dokumentację?

Dlaczego prowadzi się dokumentację budowy?

Dokumentacja budowy to czynność polegająca na prowadzeniu odpowiednich prac mających na celu zapis przebiegu robót budowlanych, a także zdarzeń i okoliczności, które towarzyszą prowadzonym pracom.

Dokumentowanie przebiegu prac może być zarówno sposobem na ich zapis historyczny, jak również wymagane jest właściwymi przepisami.

Do prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zobowiązują przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dodatkowo, dokumentacja może być prowadzona do celów:

 • kontroli i akceptacji przez nadzór nad inwestycją
 • kontroli i akceptacji przez inwestora
 • związanych z kredytowaniem inwestycji
 • reklamacyjnych
 • sprzedaży nieruchomości

Głównym dokumentem służącym do dokumentowania przebiegu budowy jest dziennik budowy. Dodatkowo, stosowana jest również dokumentacja fotograficzna.

Czym jest dziennik budowy?

Dziennikiem budowy nazywa się urzędowy dokument, którego celem jest dokumentowanie przebiegu prac budowlanych oraz innych zdarzeń i okoliczności w toku prowadzenia tych prac.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe zgodnie z wymienionymi wcześniej przepisami Prawa budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Założenie dziennika budowy powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac. Dokument ten otrzymuje się za opłatą w urzędzie, w którym składa się wniosek o pozwolenie na budowę. Dzienniki budowy można kupić też w sklepach budowlanych.

Dziennik budowy posiada postać książki w formacie A4 z podwójnymi kartami typu oryginał i kopia, która podpisywana jest przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dziennik jest wówczas rejestrowany.

Do rejestracji dziennika budowy należy:

 • otrzymać oświadczenie kierownika robót o przejęciu przez niego obowiązków
 • wpisać do dziennika osoby, które będą pełniły samodzielne funkcje techniczne
 • wypełnić stronę tytułową, na której podaje się odpowiednie dane, w tym numer, datę wydania, liczbę stron dziennika, dane budowy, dane inwestora

Wpisy w dzienniku budowy mogą prowadzić kierownik budowy, inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, geodeta, pracownicy organów posiadający uprawnienia do dokonywania kontroli na budowie.

W dzienniku budowy znajdują się odpowiednie części:

 • strona tytułowa
 • strona wskazująca na osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
 • strony do wpisów prezentujących przebieg robót i zachodzące wtedy zdarzenia
 • oświadczanie kierownika budowy o zgodności prac z projektem i przepisami

Po zakończeniu prac budowlanych dziennik budowy dołączany jest do zawiadomienia o zakończeniu robót, a także do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Należy wtedy załączyć oryginał dziennika budowy.

Dokumentacja fotograficzna budowy

Dodatkowo, przebieg prac budowlanych może być dokumentowany fotograficznie. W tym przypadku dokumentacja ta polega na wykonywaniu zdjęć na placu budowy, które prezentują całość oraz konkretne elementy budynku, a także prowadzone prace.

Dokumentacja fotograficzna stanowi dowód prowadzonych prac na placu budowy. Dodatkowo, pozwala na zaprezentowanie postępu prac poprzez porównanie jej z poprzednio wykonanymi zdjęciami.

Dokumentacja tego typu wymagana jest między innymi przez inwestorów, nadzór, przez instytucje finansujące, na przykład przez banki w celu wypłacenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na inwestycję budowlaną.

Podsumowanie

Wobec tego prace budowlane powinny być odpowiednio dokumentowane. W tym celu wykorzystuje się przede wszystkim dokument dziennika budowy, który jest niezbędnym dokumentem prezentującym postęp prac oraz związane z nim osoby. Dodatkowo, prowadzona może być również dokumentacja fotograficzna.

W przypadku, gdy prace budowlane przekazywane są generalnemu wykonawcy, który odpowiedzialny jest za wykonanie wszystkich czynności związanych z budową, wówczas to on odpowiedzialny jest również za przygotowywanie dokumentacji – prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji fotograficznej realizowanych prac budowlanych.