Czym jest odbiór budowlany / odbiór budowy?

W jakich temperaturach można bezpiecznie budować i wylewać beton
W jakich temperaturach można bezpiecznie budować i wylewać beton?
1 marca 2020
Co to jest nadzór budowlany
Co to jest nadzór budowlany?
15 marca 2020

Czym jest odbiór budowlany / odbiór budowy?

Czym jest odbiór budowlany odbiór budowy

Określone etapy robót budowlanych wymagają właściwej kontroli przed rozpoczęciem kolejnych. Także wymagana jest kontrola całości inwestycji po jej zakończeniu. Te czynności określane są jako odbiór budowlany albo odbiór budowy. Co warto o nich wiedzieć?

Prace budowlane w Polsce powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Zakładają one również prowadzenie odbioru budowlanego. Jest to procedura, która ma na celu ocenę wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem oraz innymi wymogami.

Odbiory budowy wykonuje się w stosunku do różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym między innymi dla obiektów przemysłowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych – wielorodzinnych oraz jednorodzinnych.

Jakie rodzaje odbiorów wykonuje się w przypadku budowy domu jednorodzinnego?

Odbiory przy budowie domu jednorodzinnego

Inwestorzy decydujący się na budowę domu jednorodzinnego powinni pamiętać o tym, że muszą oni przeprowadzić szereg odbiorców po wykonaniu konkretnych etapów budowy.

Odbiory prac mają wtedy bardzo duże znaczenie, ponieważ to właśnie dzięki takim procedurom można ocenić, czy prace te zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją, a także mogą być one podstawą do kontynuowania dalszych robót.

W przypadku domów jednorodzinnych przeprowadza się:

 • odbiór ziemnych robót budowlanych
 • odbiór fundamentów
 • odbiór stropu
 • odbiór stanu surowego
 • odbiór dachu skośnego, płaskiego
 • odbiór prac dociepleniowych
 • odbiory poszczególnych instalacji
 • odbiory prac wykończeniowych

Informacje o odbiorach wprowadza się do dziennika budowy, który potem przekazywany jest do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy.

Odbiór ziemnych robót budowlanych

To pierwszy odbiór prowadzony na placu budowy domu jednorodzinnego. Wykonywany jest on po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych wykopów oraz innych prac ziemnych będących wstępem do dalszych prac budowlanych. Prowadzi się go po wizycie geodety i przez kierownika budowy.

Ocenia się, czy prace ziemne zostały wykonane prawidłowo, między innymi, czy budynek został dobrze wytyczony, czy grunt posiada odpowiednią nośność, czy wykopy są właściwie wypoziomowane, czy wody gruntowe nie znajdują się zbyt wysoko.

Odbiór fundamentów

Kolejnym odbiorem przy budowie domu jednorodzinnego jest odbiór fundamentów. Jest on powadzony przez kierownika budowy albo też przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiór fundamentów ma na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania fundamentów, w tym między innymi ich geometrii, wytrzymałości, izolacji poziomej. Na tym etapie przeprowadza się także odbiory przyłączy kanalizacyjnych.

Odbiór stropu

Proces ma na celu sprawdzenie, czy strop jest wykonany poprawnie. Najczęściej kontrolowany jest on dwa razy.

Odbiór stanu surowego

Ten odbiór domu jednorodzinnego prowadzony wtedy, gdy ma on tak zwany stan surowy. Wówczas dom nie posiada jeszcze wszystkich elementów, w tym między innymi dachu.

Odbiór stanu surowego koncentruje się przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności wykonania prac murarskich, między innymi pionów ścian, wymiarów otworów okiennych, otworów na drzwi, konstrukcję schodów betonowych.

Odbiór dachu skośnego, płaskiego

Kolejny etap to odbiór dachu, w tym dachu skośnego oraz płaskiego. W tym przypadku kontroluje się więźbę lub stropodachy.

Odbiór prac dociepleniowych

Bardzo ważnym etapem prac związanym z budową domu jednorodzinnego jest jego termoizolacja.

Właściwe docieplenie ścian, dachów, fundamentów wpływa na koszty związane z ogrzewaniem domu, dlatego też prace w tym zakresie powinny być wykonane profesjonalnie, by nie narażać inwestora na straty.

Odbiór prac dociepleniowych ma na celu sprawdzenie termoizolacji ścian, a także innych docieplonych elementów konstrukcji budynku.

Odbiory poszczególnych instalacji

W domu jednorodzinnym wykonuje się różnego rodzaju instalacje. W tym przypadku konieczne jest także wykonanie ich odbiorów.

Przeprowadza się odbiory:

 • instalacji gazowej
 • instalacji elektrycznej
 • instalacji wodnej
 • instalacji kanalizacyjnej
 • instalacji grzewczej
 • instalacji odgromowej

Odbiory instalacji potwierdzają, że zostały one wykonane poprawnie, zgodnie z projektami oraz przepisami.

To ważne odbiory, które wymagane są również przez dostawców mediów. Są one dołączane również do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Odbiory prac wykończeniowych

Tego rodzaju odbiory nie są wymagane, dlatego też nie muszą być one zapisywane w dzienniku budowy. Są one jednak prowadzone w celu sprawdzenia poprawność wykonania prac, także w celu ewentualnej reklamacji.

Podsumowanie

Odbiory budowy oraz poszczególnych etapów prac budowlanych mają bardzo duże znaczenie w przypadku domu jednorodzinnego, a także innych obiektów.

Chociaż odbiór domów jest prostszy, nie oznacza to, że można go lekceważyć. Również ma on bardzo duże znaczenie w kontekście trwałości, wytrzymałości, a także bezpieczeństwa budynku.

W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie odbioru innego rodzaju budynku przez odpowiednie służby, jest on również odpowiednio do tego przygotowywany. Czynnościami tego typu zajmują się także generalni wykonawcy.